Dienstag, 14. August 2018

Noise Giasing + okt

0809 N.ois.e Giasing @ Altgiesing https://www.oisgiasing.de/
0210 Carnation Dingthang (a + d, muc-telaviv) / rage against abschiebung, mynchen
0610 Carnation Dingthang, Bauwagenplatz, Cologne
1410 Carnation Dingthang @ Kösk / Rodeo-Festival, Mynchen